רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת הגביה

 
מנהלת המחלקה: נורית כהן
 
שמחים להודיע על הצטרפותה של מועצה מקומית מבשרת ציון לשירות הדיגיטלי של MAST! 
תושבי מבשרת - מוזמנים להיכנס אל האתר או אל האפליקציה ולצפות במגוון השירותים המוצעים לכם כעת דרך הדיגיטל:
תשלום ארנונה, הגשת טפסים מקוונים, קבלת החשבון התקופתי לאימייל, הגשת בקשה לאישור תושבות ועוד ועוד!
https://www.mast.co.il/1156/services
 

לזימון תורים מראש - אנא לחצו כאן 

 
כיצד פונים אלינו?
 
שעות קבלת קהל
קבלת קהל במחלקת הגביה במשרדי המחלקה, הממוקמים בבנין המועצה המקומית: בימים א' עד ה' בשעות 08:00-13:00 ובנוסף ביום ג' בשעות 16:00-18:00.
 
בירורים טלפוניים
אנו ממליצים לבצע בירורים טלפוניים בימים א' עד ה' בשעות 12:30-16:00 בטלפונים:
02-5348544/45/46.
 
תשלום טלפוני בכרטיס אשראי
ניתן לבצע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי במשך שעות קבלת הקהל של המחלקה בטלפונים: 02-5348544/45/46, ובמענה אנושי בטלפון: 1-700-700-361.
 
תשלומים באמצעות הוראת קבע
 
ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע:
תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק.
 
פניה בכתב 
יש להפנות למחלקת הגביה, מועצה מקומית מבשרת ציון, רח' החוצבים 1 מיקוד 90805 או באמצעות פקס: 02-5348576.
 

מסים ואגרות

 
ארנונה
 
הארנונה העירונית מהי?
הארנונה העירונית הינה על פי מהותה מס המשולם לקופת העירייה למימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין אותם מספקת העירייה לתושביה. שירותים ציבוריים אלה כוללים בין היתר אספקת שירותים שוטפים בתחום תברואה וניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, פיתוח גנים ציבוריים, הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי העיר.
 
מהיותה של הארנונה בבחינת מס נובע, אין הארנונה משולמת תמורת שירות מסוים זה או אחר הניתן למשלמים. ולפיכך אין לתלות את החובה לתשלום במתן שירות זה או אחר.
 
חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאת הארנונה המרבית המותרת וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות.
 
צו המסים העירוני המפורסם בכל שנת כספים, קובע את שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים בתחום השיפוט העירוני.
 
לצפייה בפרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני גביה 6.10.2022 
 
מועדי תשלום הארנונה 
תשלום ארנונה שנתית מראש
המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 01.01.2012. למשלמי הארנונה השנתית במלואה עד לתאריך 31.01.12 תינתן הנחה בשיעור של 2% מסכום התשלום השנתי.
 
תשלום ארנונה בתשלומים תקופתיים
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד שמועדם הינם: 02.02.2012, 02.04.2012, 02.06.2012, 02.08.2012, 02.10.2012, 02.12.2012.
אי תשלום הארנונה במועד, ישית על המפגר בתשלומיו ריבית חודשית של 0.75% בנוסף על תשלום הצמדה.
 
הנחות בארנונה
חוק ההסדרים במשק המדינה קובע שורת קריטריונים המזכה בהנחה בארנונה בשיעור משתנה.
 
על מנת להיות זכאי להנחה על המבקש לענות על התנאים כדלקמן:
 
א. מבקש ההנחה רשום "כמחזיק" בנכס ומתגורר בו בפועל .
ב. מבקש ההנחה הוכיח כי הוא זכאי להנחה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.
 
סייגים וכללים להנחה בארנונה
1. הזכאי למספר הנחות בארנונה יהא זכאי להנחה הגבוהה שביניהן.
2. הנחה בארנונה תינתן בגין דירת מגורים אחת (במידה ומבקש ההנחה "מחזיק" בדירה נוספת).
3. על זכאי להנחה לשלם את מלוא יתרת הארנונה בשנת המס בתנאים שקבעה המועצה, קיום
יתרת חוב יביא לביטול ההנחה וצירופה ליתרת החוב הכוללת.
4. חובת הגשת בקשת הנחה תחול על "המחזיק" בנכס, הנחה שתאושר תיושם ביחס לשנת המס
הנוכחית ולא באופן רטרואקטיבי.
 
השגה על חיוב ארנונה
נישום הסבור כי נפלה טעות בחיוב הארנונה, זכאי תוך 90 יום מקבלת הודעת החיוב השנתית, להשיג בפני מנהל הארנונה, על יסוד אחת מהטענות כדלקמן:
1. נפלה טעות בסוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
2. הוא אינו "מחזיק" בנכס.
3. הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך שישים יום מקבלת ההשגה.
משיג אשר רואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי, לא יאוחר מהיום השלושים שלאחר היום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת הערר.
אין בקיומם של הליכי השגה/ערר בכדי לדחות חובת תשלום הארנונה כאמור בהודעת החיוב.
 
חילופי דייר מחזיקים בנכס
עפ"י תקנון המועצות המקומיות על כל שינוי של מחזיק בנכס, חובה למסור על כך הודעה בכתב לעירייה. במקרה של החלפת מחזיקים בנכס, יש להמציא חוזה שכירות או חוזה רכישה כנדרש עפ"י הדין, וקריאת מים עדכנית ליום עזיבת הנכס. זכור, כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי העירייה.
 
קבלת תעודה להעברת זכויות בנכס (אישור טאבו):
העברת זכויות בנכס מחייבת קבלת אישור מטעם הרשות המקומית בדבר העדר חובות בנכס.
לצורך קבלת אישור מטעם הרשות המקומית להעברת זכויות, יש לפעול כדלקמן:
א. לשלם במזומן את כל החובות לעירייה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד הקבוע הנדרש באישור.
ב. להמציא העתק הסכם מכר.