רשימת קיצורי מקלדת

הודעה בדבר אי-תחולת פרק ה'4 לחוק התכנן והבנייה

הודעה בדבר אי-תחולת פרק ה'4 לחוק התכנן והבנייה, התשכ"ה-1965
בתחום הרשות המקומית מבשרת ציון
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 158 נו(ב), לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 (להלן- החוק), כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 158 נו(א) לחוק החליטה מועצת הרשות המקומית מבשרת ציון, בישיבתה מיום י"ג בחשוון התשפ"ג (7 בנובמבר 2022) כי הוראות פרק ה'4 לחוק לא יחולו בתחומה.
 
כניסתה לתוקף של ההחלטה האמורה במועד פרסומה של הודעה זו ברשומות.
י' בכסלו התשפ"ג (4 בדצמבר 2022)
 
(חמ 6482- 3)
יורם שמעון
ראש הרשות המקומית
מבשרת ציון
 
ס"ח התשכ"ה , עמ' 307: התשפ"ב עמ' 224