רשימת קיצורי מקלדת

קריטריונים לשילוט

קריטריונים לשילוט מסחרי לבתי עסק במבשרת ציון

הגדרות

"החוק" – חוק עזר למבשרת ציון (מודעות ושלטים), התשמ"א – 1981.

"המועצה" -המועצה המקומית מבשרת-ציון.

"ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן, למעט הסמכות לפי סעיף 8)ג(.

"פרסום" -הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה, או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, השמעה או כיוצא באלה.

"מודעה" -הודעה שפורסמה.

"שלט" -מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או שם או סימן של תוצרת, מוצר או סחורה או כל צירוף של אלה.

"לוחית פרסומת" -מודעה על לוחית פרסומת ששטחה אינו עולה על רבע מטר מרובע, הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת המתפרסמת ב25- עותקים לפחות.

"הצגה" -קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה לרבות מקום ציבורי.

"לוח מודעות" -לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

מטרות

הקריטריונים המפורטים להלן מהווים כלי תומך לראש המועצה או מי שהוסמך על ידו לשם ביצוע הוראות החוק ומתן רישיון למבקש לפרסם עסקו באמצעות שילוט או מודעה וכיוצ"ב

קריטריונים והנחיות אלו גובשו, על פי הוראות החוק ובאים להוסיף עליו ולא לגרוע מהאמור בו ועשויים להשתנות מעת לעת.

מטרת ההנחיות היא לקבוע עקרונות והוראות להצבת שילוט מסחרי בעיר, אשר יבטיחו, בין היתר:

שמירה על האופי האדריכלי של חוצות העיר ובנייניה תוך הקפדה על חזות אסתטית.

גישה שקופה, שוויונית ואחידה בהצבת שילוט.

התאמה עיצובית לשילוט הקיים ולסביבה.

שמירה על כללי בטיחות למען שלום הציבור ובריאותו.

איזון בין צורכי המפרסמים לרווחת הציבור. 

פרסום מודעות, לוחיות פרסומת ושלטים טעון רישיון מאת ראש המועצה

פרסום והצבת מודעות, לוחיות פרסומת ושלטים בשטחי מבשרת ציון מחייבת קבלת רישיון.

אי הוצאת רישיון להצבה כאמור מבעוד מועד מהווה עבירה פלילית על חוק העזר ועלולה להביא לנקיטת הליכים פליליים כנגד המפרסם.

אותיות בודדות בשטח הפתח המקורי

ניתן לשלט את בית העסק באמצעות רצף אותיות בודות וסמל/לוגו, המשולבים במשטח הוויטרינה, בהתאם להנחיות הבאות:

האותיות והסמל/לוגו ירוכזו בחלקו העליון של הפתח (מעל גובה דלת הכניסה).

המישור החיצוני של האותיות /סמל לא יבלוט מ- 7 ס"מ ממישור הוויטרינה.

כל אות וסמל/לוגו בית העסק יואר בנפרד ומאחור בגוף תאורה נסתר, והמקום לגופי התאורה יהיו נסתרים.

לחליפין, השילוט יואר מלפנים (תאורת הצפה) באמצעות גוף תאורה .

אותיות בודדות על חזיתות אבן

ניתן לשלט את בית העסק באמצעות שילוט של אותיות בודדות על חזית האבן רק במקרים חריגים, כשתנאים מיוחדים מצדיקים זאת.

סמכות האישור להצבת שילוט של אותיות בודדות על חזית האבן רק במקרים חריגים , כשתנאים מיוחדים מצדיקים זאת.

סמכות האישור להצבת שילוט מסוג זה נתון בידי מהדסת המועצה או מי מטעמה.

בכל מקרה, כל אות וסמל /לוגו יואר בנפרד מאחור בגוף תאורה נסתר, והחיווט לגופי התאורה יהיו נסתרים.

לחליפין, השילוט יואר מלפנים (תאורת הצפה) באמצעות גוף תאורה.

דרישות הגשה לבקשה לשילוט

טופס בקשה הכולל את פרטי המבקש לרבות העתק ת.ז ותדפיס רשמי של העסק (ע.מ / ח.פ.) ואת פרטי השלט, תוכנו, סוגו, מידותיו, מיקומו ואופן הצבתו.

צילום של חזית בית העסק (כולל במדיה מגנטית/דיגיטלית).

צילום של כל חזית הבניין בקומת הקרקע (כולל במדיה מגנטית/דיגיטלית).

תכנית וחזית של השלט המבוקש בקנ"מ 1:50.

הדמיה של השלט המבוקש.

יש לציין סוגי חומרים.

יש להציג פתרון תאורה לרבות פירוט צבע התאורה ועוצמתה.

8. להציג אישור קונסטרוקציה לתליית שלט שמשקלו עולה על 10 ק"ג.

9. על פי דרישת הגורם האמון על נושא השילוט במועצה, יצרף המבקש מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, פרטי ביצוע או כל נתון נוסף הנדרש לבחינת הבקשה.

בתי עסק בקומת קרקע

שילוט לבית העסק בחזית בית העסק יכול לקבל אחד מהצורות הבאות:

לוח שילוט ו/או של אותיות בודדות על גבי הוויטרינה .

במקרים מסוימים ניתן להציב שילוט בצורת אותיות בודדות על גבי חזית האבן.

(בתי מרקחת בלבד יוכלו להציב "שילוט דגל" בנוסף להנחיות השילוט שלהלן)

לוח שילוט

במידה ובהיתר הבניה שבתוקף נקבעו הנחיות למיקום וצורה של שטחי השילוט, השלט יתאים להנחיות אלה וההיתר יצורף לבקשה.

במידה ולא נקבעו הנחיות מפורשות לעניין השילוט בהיתר הבניה, השלט יותאם להנחיות הבאות:

תחום הצבה:

השלט ימוקם בגבולות הפתחים המקוריות של בית העסק (דלת, חלון , ויטרינה) ולא על גבי חזית האבן.

מישור לוח השילוט :

השלט ימוקם בנסיגה של לפחות 10 ס"מ מקו חזית האבן .

מיקום השילוט :

ניתן למקם את לוח השילוט בכל מקום בפתח שמעל גובה 2.20 מ', ואולם במידה ובבניין קיים לוח שילוט שהוצב על פי הנחיות אל ובאישור מהנדסת המועצה, מיקום כל לוחות השילוט המותקנים אחריו יהיו זהים למיקום הלוח המאושר.

לוח השלט לא יסתיר או יפגע באלמנטים אדריכלים כגון: סורגי ברזל, פיתוחי אבן וכו'. במידה וצורת הפתח בו מבוקש להציב את לוח שילוט הוא בצורת קשת, או מעוגל /מצולע/מעוטר או עם פיתוחים , לוח בשלט ימוקם רק בחלק הפתח שהוא ישר זווית.

צורת לוח השילוט :

לוח השילוט יהיה מלבני שוכב, וישתרע בין מזוזות הפתח וגובה לוח השלט יהיה לכל היותר שליש מרוחבו.

ניתן לקבוע צורה שונה ללוח השילוט, ובלבד שמישור לוח השילוט ממוקם במישור הוויטרינה ומשולב בו.

במידה ובבניין קיים לוח שילוט שהוצב ע"פ הנחיות מהנדסת המועצה, כל לוחות השילוט בבניין יהיו זהים למיקום הלוח המאושר.

עיצוב גרפי

אין הגבלות לעיצוב הגרפי בלוח השלט, למעט פרסום שעלול להיות מפגע לרבים, או בניגוד להוראות החוק, ובתנאי שבפרסום מודעה יצוינו בה שמו ומענו של המפרסם ובהודעה מודפס גם שמו של בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

בנוסף, במידה ולוח השילוט כולל פרסומת חסות, הפרסומת חסות תוגבל לשדה מוגדר בתוך לוח השילוט, כך ששם בית העסק לא יהיה שזור בפרסומת החסות.

גודל שדה פרסומת החסות לא יהיה גדול משליש גודלו של לוח השילוט.

אותיות בודדות וסמלם יכולים לבלוט ממישור לוח השילוט ב- 7 ס"מ לכל היותר.

תאורת לוח השילוט

תאורת לוח השילוט יכולה להיעשות מאחור (ארגז מואר), או בחזית (תאורת הצפה), או אותיות מוארות (תאורת ניאון), לפי ההנחיות הבאות:

ארגז מואר

המישור החיצוני של הארגז המואר יהיה באותו מישור של הוויטרינה.

תאורה הצפה

צבע גוף ותאורה והזרוע יהיה שחור, גוף התאורה לא יבלוט יותר מ50 ס"מ מקו חזית בית העסק ולא יהיה נמוך מ' 2.20 מ' ממפלס המדרכה .

אלומת גוף התאורה ימוקד לפתח בית העסק בלבד.

החיווט לגוף התאורה יהיה נסתר ולא יראה על גבי חזית הבניין.

הערות:

באזורי מסחר ומלאכה משותפים, קיימת אפשרות להציב שלוט באמצעות מסך אלקטרוני מרוכז לכל העסקים במקום, ושיותקן ע"ג קיר המבנה.

כל עסק יוכל להציב שלט אחד כאמור. גודל ומיקום השלט בתאום עם מהנדסת המועצה. בכל מקרה, לא תאושר התקנת שלט הבולט מקווי הבניין. שילוט מסוג זה לא יציג טקסט רץ ולא שמע.