רשימת קיצורי מקלדת

תחומי אחריות מנכ"ל המועצה

בנוסף לתפקידים המחייבים את המנכ"ל עפ"י חוק, כולל תפקידו גם את תחומי האחריות הבאים:
 • אחריות על העבודה השוטפת במועצה.
 • אחראי על אמנת השירות והטמעתה.
 • ריכוז פעילויות המחלקות השונות לצורך יישום מדיניות והחלטות המועצה.
 • תיאום בין הגורמים הנבחרים לבין הגופים המנהליים, ובין הגופים המנהליים לבין עצמם.
 • אחריות כוללת על ישיבות מליאת המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטותיה.
 • אחריות על ועדות המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהן.
 • ניסוח החלטות, העברתן לטיפול המחלקות המתאימות ומעקב אחר הביצוע.
 • ארגון מערכת המינהל של המועצה, יישום שיטות ונהלי עבודה בהתאם למדיניות ולהחלטות המועצה.
 • אחריות על הכנת תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית.
 • ממונה על מנגנון ומערך כוח האדם במועצה.
 • ייצוג המועצה מול ועד העובדים.
 • ניהול הוצאת מכרזים פנימיים וחיצוניים.
 • מעקב אחר צרכי הקהילה וייזום פעולות שונות לקידום השירותים המסופקים לקהילה.
 • ניהול יחסי הציבור של המועצה ואחריות לדוברות כלפי מוסדות ציבור, גורמי חוץ ותושבים.
 • ייזום פעולות הסברה בקרב התושבים בתיאום עם שאר המחלקות.
 • אחריות לארגון טקסים, חגיגות ומשימות מיוחדות.
 • אחריות לניהול נכסי המועצה.
 • ניהול מו"מ עם משרדי ממשלה, מוסדות ציבור וגורמי חוץ שונים.