רשימת קיצורי מקלדת

עובדי המחלקה ותפקידם

מהנדסת המועצה – טלי - הירש הרשמן.

משמש סמכות מקצועית הנדסית בתחום הפיסי והאורבאני.
• אחריות על תכנון לטווח ארוך, טיפול וקידום תכנון אורבאני באמצעות הכנת תכניות בניין ערים המוגשות ע"י המועצה לפיתוח היישוב.
• אחריות לבדיקה ומתן חוות דעת לוועדות התכנון, על תכניות בניין ערים המוגשות ע"י יזמים אחרים.
• הכנת חומר לדיונים במועצה ובוועדות התכנון השונות: מועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית ועוד.
• ייצוג בפני גורמי חוץ בנושאי תכנון ערים, כגון: משרד הבינוי והשיכון, מע"צ, משרד התחבורה וכו'.
• מתן מידע לציבור בנושא תכנון ופיתוח.
• השתתפות פעילה בוועדה לתכנון ולבנייה הראל.
• טיפול בנושאים של רישוי בנייה, פיקוח על חריגות בנייה בשטחי ציבור וכיו"ב, תוך קיום קשרים שוטפים ומתמידים עם ועדות התכנון ועם המחלקה המשפטית.
• הופעה בבתי משפט בנושאים תכנוניים והנדסיים.
• תכנון ופיקוח על הקמת מבנים ציבוריים.
• אחריות לביצוע תפקידים המוטלים על מהנדס המועצה מכוח חוק התכנון והבנייה, כגון: מבנים מסוכנים וכיו"ב.
• ייצוג הרשות המקומית במוסדות ציבור ייעודיים בנושאי בנייה ופיתוח, כגון: רשות ניקוז אזורית, מערכת כבישים אזורית וכיו"ב.
• ניהול מו"מ עם מוסדות ציבוריים ועם יזמים בנושאי בנייה ופיתוח.
• הוצאת מכרזים לבנייה, שיפוצים, כבישים, תשתית וכו'.
• פיקוח על עבודות קבלניות המבוצעות מטעם הרשות ואישור חשבונות לתשלום.
• תכנון מערכת תנועה, ריכוז ועדת התחבורה של המועצה ואחריות לביצוע החלטותיה.
• תכנון כבישים, תשתיות ושטחי ציבור ופיתוחם.
• אחריות על מיפוי ומדידות בתחום הרשות.
• קיום קשרים ותיאום עבודות עם גורמי חוץ, כגון: הגיחון, חברת החשמל, בזק וכיו"ב.
• טיפול בשיקום פיזי, בשיתוף הגורמים המקומיים והממלכתיים האחראים לנושא.
• טיפול במקלטים ציבוריים, בשיתוף הג"א ומשרד הפנים.
• קבלת שכונות ואתרים חדשים שנבנו ע"י יזמים ציבוריים או פרטיים.
• טיפול בהפקעות של שטחים לצרכי ציבור.
• כפיפות המהנדסת הינה לראש המועצה.
 

הנדסאית תכנון ואחראית נכסים - הגב' אתי רחמים.

• טיפול בתכניות בניין עיר - מתן חוות דעת לועדות המקומית והמחוזית.
• ניהול תכנון פרויקטים ציבוריים, ליווי צוותי התכנון לרבות ניהול תקציבי.
• קידום תכנון מול מינהל מקרקעי ישראל, ועדות ומוסדות התכנון וחברות מפתחות.
• טיפול בפלישות לשטחי ציבור.
• טיפול בהפקעות שטחי מועצה.
• אחריות על נכסי המועצה, איסוף חוזי חכירה, חוזים עם עמותות וטיפול בחוזי שכירות והשכרה.
• עריכת דרישות תקציב למשרדי ממשלה (תחבורה, פנים, שיכון) בהתאם למיפוי תכנית עבודה של מחלקות המועצה השונות.
• מתן תשובות לפניות תושבים.
• מזכירת ועדת שמות וועדת הקצאות.
 

הנדסאית רישוי ופיקוח פרויקטים – הגב' מאיה ביטון.

• ליווי תכנון ורישוי החל משלב התכנון ועד שלבי אישור וביצוע, בחינת בקשות להיתרי בניה, המלצות לטופס אכלוס (ט'4).
• תיאום עבודות ואישורן מול גורמים חוץ מועצתיים כגון: חברת החשמל, בזק, כבלים וכו'.
• ביצוע ניהול ומעקב תקציבי של פרויקטים.
• ליווי ותכנון פרויקטים הנדסיים, שיפוץ מוסדות חינוך, פיתוח תשתיות, פיקוח על ביצוע עבודות הנדסיות לרבות בדיקת חשבונות ואישורם.
• מתן מענה לפניות תושבים.
• מזכירת ועדת תחבורה – ריכוז בקשות תושבים לסימון חניות נכים, טיפול בשינויים בהסדרי תנועה.
 

מזכירת מחלקת הנדסה - הגב' מירי ראובני.

ניהול שוטף של כל ענייני המשרד, כולל תיאום ומעקב אחר ביצוע החלטות, הכנת מצגות ומתן מענה לתושבים.