רשימת קיצורי מקלדת

חוק חופש המידע

על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, לכל אזרח או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.


כיצד מקבלים מידע?

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט 1999- שהתקין שר המשפטים, והוראות התכ"ם, יש להגיש את הבקשה עפ"י טופס בקשה לקבלת מידע המצ"ב, וכן לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע בסך 20 ₪ (מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה).
 
תשלום האגרה הנו תנאי לטיפול בבקשה ולא יוחזר גם אם הבקשה תידחה.
נא לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו הנך מבקש על מנת שנוכל לאתר את המידע ולטפל בבקשתך.
 
שים לב!
לסעיף התחייבות מצדך לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח (כולל אגרת הבקשה). במידה שעלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמתך בנפרד להמשך הטיפול.
 
היכן משלמים?
במחלקת הגביה במועצה המקומית מבשרת ציון.
טלפונים: 5348544, 5348545, 5348546, 5348548
 
למי מגישים את הבקשה?
את הבקשה, בצירוף אסמכתא שאגרת הבקשה שולמה, יש לשלוח
לעו"ד טלי עירן, הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה,
בדואר למועצה המקומית מבשרת ציון, ת.ד. 3556, מבשרת ציון 90805,
או בפקס: 5348541 – 02.
 
דוחות שנתיים בהתאם לחוק חופש המידע :
 
 
 
דין וחשבון לשנת 2011
 
דין וחשבון לשנת 2012
 
 
 
 
 
דין וחשבון לשנת 2017