רשימת קיצורי מקלדת

בקשה למלגה

מועצה מקומית מבשרת – ציון

הסברים וקריטריונים לזכאות למלגה- לתואר ראשון בלבד
לשנת הלימודים תשע"ח - 2018

יש לקרוא בעיון את דף ההסבר.
 
א. קריטריונים לקבלת מלגת לימודים – לתואר ראשון
לצורך מיון ודיון בבקשות, וועדת מלגות במועצה מפעילה קריטריונים המזכה את המבקש/ת במספר נקודות אשר יקבעו את הזכאות:
1. המבקש הוא אזרח ישראל ותושב רשום במבשרת ציון בלבד, לפחות בשנתיים האחרונות.
2. המבקש נרשם והתקבל למוסד אקדמאי מוכר בישראל ללימודי תואר ראשון בלבד.
3. המבקש לומד במוסד האקדמאי לפחות 12 שעות שבועיות.
4. על המבקש להצהיר בבקשתו על כלל התמיכות וההכנסות המוענקות לו מכל מקור שהוא.
5. תינתן עדיפות למשרתי צבא ו/או משרתי שירות לאומי.
6. תינתן עדיפות לסטודנטים ממשפחות דלות אמצעים.
 
ב. קריטריונים והסברים לקבלת מלגת התנדבות בקהילה – לתואר ראשון
1. ההתנדבות הינה במהלך השנה, על המתנדב להיות זמין לפעם בשבוע בהתאם לשיבוץ
בפרוייקט וצורכי ההתנדבות.
2. רק סטודנט שיעמוד בכלל השעות יקבל מלגה.
3. הסטודנט ישובץ להתנדבות בגופים השונים בקהילה.
4. גובה המלגת התנדבות 3,500 ₪ עבור 60 שעות התנדבות.
5. שאלות בנוגע למלגת ההתנדבות ניתן לפנות : mevasrim20@gmail.com
 
ג. מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה:
1. אישור רישום מהמוסד הלימודי האקדמאי, תקף לשנת הלימודים תשע"ח – 2018.
2. צילומי קבלות המעידות על תשלום למוסד הלימודי.
3. אישור מהמוסד הלימודי על מס' שעות לימוד שבועיות / נ"ז.
4. אם הסטודנט עובד/ת יש לצרף תלוש משכורת ממקום העבודה.
5. אם הסטודנט נתמך, יש לצרף אישורים מלשכת הרווחה.
6. צילום תעודת הזהות של המבקש כולל הספח המתייחס לכתובת המגורים.
7. אישור בדבר שירות צבאי או שירות לאומי.
 
הערות כלליות
1. המועד האחרון להגשת הטפסים – 15/1/18, לאחר מועד זה לא יתקבלו טפסים.
2. את הטפסים יש להגיש : למועצה המקומית מבשרת ציון, רחוב החוצבים 1, קומה ב' למזכירות
המועצה לידי גב' מירב אסייג - בימים א-ה בין השעות 8:30-15:00.
3. הטפסים אשר יוגשו ללא צירוף המסמכים המפורטים לעיל לא יובאו לדיון בוועדה.
4. תשובות ימסרו מהלך חודש מרץ 2018.
 
בהצלחה !!
וועדת מלגות מבשרת ציון
 
 

אתר "לימודים בישראל" הוקם ע"י הסוכנות היהודית במטרה לקדם את הלימודים בארץ ולספק את כל המידע ולסייע במימון הלימודים.

הקישור מוביל ללוח המלגות באתר המכיל כ-1,000 מלגות הכוללות תנאי סף מעודכנים. באתר מנוע חיפוש המאפשר איתור של מלגה לפי קריטריונים שונים כגון: אזור מגורים, מוצא, שירות צבאי ועוד

 

לימודים בישראל