רשימת קיצורי מקלדת

מלגות סטודנטים לשנת 2020

הסברים וקריטריונים לזכאים למלגה לשנת הלימודים תש"ף-2020

בהמשך למדיניות המועצה לקדם ולעודד את תושבי המועצה ללימודים גבוהים, תעניק המועצה המקומית מבשרת ציון מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי המועצה לשנת הלימודים תש"פ לפי ההנחיות הבאות:
 

זכאות למלגה:

1. סטודנטים במסלול אקדמי הלומדים לתואר ראשון וללימודי הנדסאים
2. סטודנטים במסלול לימודי הכשרה ותעודה.
3. סטודנטים במסלול אקדמי הלומדים לתעודת הוראה.
 

קריטריונים נדרשים:

1. סטודנט/ית מן המניין לשנת הלימודים תש"פ.
2. לימודים במוסדות לימוד בארץ בלבד, ואשר מוכרים ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוה) / המפוקחים ע"י משרד ממשלתי.
3. גובה שכר לימוד שנתי העולה על 6,000 ₪ בכפוף להצגת אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד.
4. מגורים במועצה בעת הגשת הבקשה וכן בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה– בכפוף להצגת תעודת זהות וספח (בחלק בו מופיעה הכתובת) וכן הגשת חשבונות ארנונה על שם המבקש ו/או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
5. משך לימודים של לפחות 12 שעות שבועיות.
6. בעל/ת חשבון בנק אישי (לא בנק הדואר).
7. תינתן עדיפות למשרתים בצה"ל ו/או משרתי שירות לאומי.
8. תינתן עדיפות לסטודנטים ממשפחות דלות אמצעים.
9. תינתן עדיפות למועמד בשנת לימודים מוקדמת על פני מועמד בשנת לימודים מתקדמת יותר.
10. תינתן עדיפות למועמדים שלא מימשו את זכאותם למלגה מטעם המועצה בשנים קודמות.
11. יובהר כי המועצה שומרת על זכותה להפעיל את שיקול הדעת במקרים בהם היא סבורה שאחד ו/או יותר מהתבחינים הנ"ל לא מתקיים כנדרש ובמצב שכזה ייערך בירור ע"י ועדה ייעודית ובהתאם למסקנות הועדה תיקבע זכאות המבקש.
12. כמו כן, המועצה שומרת על זכותה לבחון במסגרת ועדת חריגים לאשר זכאות למבקש שלא עמד במלוא התבחינים דלעיל, הזכאות תיקבע בהחלטה מנומקת של ועדת החריגים שתינתן לאחר שנתנה למבקש הזדמנות להציג טענותיו בפניה בכתב.
 

מסמכים שיש לצרף:

1. אישור בכתב ממוסד הלימוד, תקף לשנת הלימודים תש"פ.
2. אישור שכר לימוד חתום מטעם מוסד הלימוד לשנת הלימודים תש"פ.
3. צילום ת.ז + ספח בחלק שבו מופיעה כתובת המגורים.
4. אישור תשלום ארנונה על חודשיים לפחות על שם המבקש ו/או קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
5. אישור ממוסד הלימוד על מספר שעות לימוד שבועיות/ נקודות זכות.
6. אם הסטודנט/ית עובד/ת יש לצרף תלוש משכורת ממקום העבודה.
7. אם הסטודנט/ית נתמכ/ת יש לצרף אישור ממשרד הרווחה ו/או ביטוח לאומי.
8. יש לצרף אישור בדבר שירות צבאי ו/או לאומי.
9. צילום שיק / אישור על קיומו של חשבון אישי בבנק.
 

אופן ההגשה:

1. יש לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים לטופס האינטרנטי.
2. יש לסרוק את האישורים לקובץ PDF לצורך צירופם לקובץ הבקשה.
3. יש להקפיד למלא את טופס הבקשה כנדרש ולא יאוחר מיום 27.2.2020.
4. יש לוודא קבלת אישור הגשה בסיום התהליך לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה.
5. לא תתאפשר הגשת בקשה למלגה לאחר התאריך הנקוב.
6. יובהר כי גובה המלגה ייקבע בהמשך בהתאם לנהלי המועצה.
 

להגשת הבקשה - אנא לחצו כאן