רשימת קיצורי מקלדת

מערך רישוי עסקים

מנהל רישוי עסקים: יוסי פוגורליס
טלפון: 02-5348583
פקס: 02-5348589
דואר אלקטרוני: yosip@m-zion.org.il

מהו רישיון לניהול עסק ומדוע יש בו צורך ?
מהו רישיון לניהול עסק ?
רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
 
מדוע צריך רישיון עסק - מהן מטרות הרישוי ?
 • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, אחראי השר להגנת הסביבה.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. על תחום זה מופקד השר לביטחון פנים.
 • שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. על תחום זה מופקד שר התמ"ת.
 • מניעת סכנות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות. על תחום זה אחראי שר החקלאות (הרופא הווטרינרי העירוני עפ"י הסמכה).
 • שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. על תחום זה אחראי שר הבריאות.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות תוך מתן אישור מהנדסת המועצה וכן אישור איגוד ערים לכיבוי אש בית שמש.
 

הליך רישוי עסק והרשויות המעורבות

הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)

 1. הגשת בקשה לרישיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי מערך רישוי עסקים. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000.
 2. לבקשה לרישיון עסק יצורפו: תוכניות סניטאריות עפ"י טופס הנחיות מפורטות, שניתן לקבל במערך רישוי עסקים. צילום תעודת זיהוי של בעל העסק ובמקרה של חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה ופרוטוקול - אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה, חוזה שכירות או נסח טאבו. כמו כן, יצורפו לבקשה כל המסמכים המפורטים במנשר להלן.
 3. לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים, תוקלד הבקשה למאגר הנתונים במחשב.
 4. בדיקת התוכניות ע"י מנהל רישוי עסקים.
 5. בדיקת גורמי הרישוי השונים את הבקשה והתוכניות.
 6. מתן דרישות לעסק ע"י גורמי הרישוי.
 7. אישור סופי של גורמי הרישוי - לאחר ביצוע הדרישות.
 8. הנפקת רישיון העסק.
בעלי העסקים!
מערך רישוי עסקים עומד לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו.
 
מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר, לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק טעון רישוי ?
להלן רשימת רשויות הרישוי שבסמכותן לאשר\לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק:
 • מהנדסת המועצה.
 • המשרד להגנת הסביבה מחוז ירושלים.
 • משרד הבריאות.
 • משרד התמ"ת.
 • משרד התחבורה.
 • משטרת ישראל.
 • איגוד ערים לשירותי כבאות בית שמש.
 • משרד החקלאות באמצעות ווטרינר המועצה.
אם וכאשר כל נותני האישור הרלוונטיים מאשרים את הבקשה לרישיון עסק, יונפק רישיון עסק והודעה על כך תימסר לבעל העסק. הרישיון יימסר לבעל העסק במשרדי מערך רישוי עסקים.
 
נותני האישור השונים, המפורטים לעיל ומערך רישוי עסקים, רשאים להתנות תנאים טרם קבלת הרישיון, רשאים להתנות תנאים ברישיון, ורשאים להוסיף תנאים גם לאחר קבלת הרישיון, כל זאת בהתאם למצב העסק ולתקנות והצווים המשתנים.
 
 
אילו עסקים חייבים ברישיון עסק ?
העסקים החייבים ברישיון עסק הינם העסקים טעוני הרישוי שמחולקים ומסווגים ל- 10 קבוצות עיקריות:
 1. מפעלים לייצור מזון.
 2. בתי אוכל לסוגיהם השונים.
 3. חנויות מזון למיניהן.
 4. עסקי עינוג ציבורי לסוגיהם השונים (בתי קולנוע, דיסקוטקים, קייטנות ומכוני כושר).
 5. מפעלים ובתי מלאכה, העוסקים בייצור/עיבוד/הרכבה/צביעה של מוצרים לסוגיהם השונים.
 6. כל העסקים העוסקים בייצור, עיבוד, אחסנה, שיווק ומכירה וכל עיסוק אחר הנוגע לחומרים מסוכנים.
 7. כל העסקים העוסקים במכירה, השכרה, תיווך ברכב וכולל מוסכים לסוגיהם השונים, הובלת אנשים וסחורות, היסעים, בתי ספר לנהיגה, תחנות מוצא ותחנות סופיות של מוניות ואוטובוסים.
 8. שירותי שמירה ואבטחה.
 9. כל העסקים העוסקים בטיפול לא רפואי בגוף האדם: מספרות, פדיקור ומניקור, קעקועי גוף וכן מכוני עיסוי למיניהם.
 10. כל העסקים העוסקים והקשורים לבעלי חיים כחיות מחמד והעוסקים בבעלי חיים המשמשים מזון.
באילו מקרים חייב בעל העסק ברישיון חדש להפעלת העסק ?
 1. שינוי בעלות בעסק.
 2. שינוי בסוג העסק.
 3. שינוי/תוספת בעסק קיים או הרחבתו.
 4. תוספת סוג/פריט לעסק.
 5. שינוי מקום העסק.
 6. עסקים המחויבים בחידוש תקופתי של הרישיון.
 7. חיסול העסק - יש להודיע על כך למערך רישוי עסקים.

מהם "כללי הברזל" המחייבים את בעל העסק ?

 1. בטרם חתימת חוזה עם בעל הנכס, ברר במחלקות המועצה תוך דגש על מחלקת הנדסה, את מעמדו ומצבו של הנכס.
 2. בדוק במערך רישוי עסקים האם סוג העסק אותו אתה עומד לפתוח, נחשב על פי החוק עסק טעון רישוי או לא.
 3. בדוק באמצעות מערך רישוי עסקים, האם המבנה, בו אתה מעוניין לפתוח את העסק, נחשב מבנה חוקי (האם נבנה בהיתר מחלקת ההנדסה או שמא נעשו בו חריגות ושינויים האסורים על פי חוק). עסק טעון רישוי, על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968, לא יוכל בעליו לקבל רישיון עסק, אם נפתח במבנה לא חוקי שלא אושר על ידי מחלקת ההנדסה.
 4. בדוק באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובניה "הראל", האם סוג העסק המבוקש, מותר באזור על פי התכליות וכן האם הוא אינו מנוגד לייעוד המבנה, בו הוא מצוי. כך לדוגמא - אין לפתוח עסקים בדירות מגורים.
 5. בדוק במערך רישוי עסקים, אם שטח, גודל המבנה, אותו אתה מעוניין לשכור, מתאים לסוג העסק המבוקש. ישנם עסקים, בפרט בתחום המזון, שתקנות משרד הבריאות דורשות עבורם שטח מינימום (לדוגמא: פיצריות, מסעדות, בתי-קפה, פלאפל, ייצור מזון וכו').
 6. כדאי לברר אם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות מאפיינות, הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר, מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא: דרישה להתקנת ארובות או מנדפים לעסקי מזון מסוימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו נגריות, מצבעות, דפוס וכו'. דרישות הבאות למנוע סכנה לסביבה בפרט ממפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים בלתי מטוהרים (או איסור כולל על הזרמת שפכים) למערכת הביוב העירונית וכיוצא באלה דרישות.
חשוב לדעת!
רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון לא ניתן למקום העסק - למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר.